diumenge, 30 de setembre de 2007

Contractes de D/s

La signatura d’un contracte de submissió, o d’esclavitud, sol ser un del rituals més motivadors en una relació de D/s. En virtut del contracte, l’un entrega la seva persona a l’Altra i Aquesta en pren possessió com si es tractés d’una mascota o d’un objecte i passa a ser-ne considerada Propietària, Senyora i Mestressa, Usuària, i també Ensinistradora i Protectora. En el contracte se solen estipular els drets i deures de C/cadascuna de les parts, els protocols, tractaments i normes que se seguiran i els límits que no es traspassaran. El contracte, doncs, situa C/cadascú en el seu lloc.

Si bé aquests contractes no gaudeixen, per descomptat, de validesa legal, tenen un alt valor simbòlic i psicològic que pot contribuir a consolidar i aprofundir la relació de parella D/s, com hi poden contribuir el collar, una marca, una anella, una pregària o l’ús del fuet.

Sobre aquesta mena de contractes i la seva importància per les practicants i els practicants de la D/s, ens en parla adnil en el seu article

Contractes

Un pas endavant en qualsevol relació de D/s és la signatura d’un contracte entre una persona Dominant i una de submisa. Encara que aquests contractes no tenen valor legal, per a Dominant i submís el seu contingut és Llei.

Què és un contracte?

Un contracte és un acord entre Dominant i submís que resumeix els drets i responsabilitats de C/cadascú. Aquests contractes poden ser molt específics s’hi poden detallar aspectes com deures, limitacions, càstigs, etc., o poden ser més genèrics. Tot depèn de la parella.

Quant dura un contracte?

Els contractes es poden estipular per a qualsevol període de temps: per una hora, un dia, un mes, o per un temps indefinit. Depèn de què desitgi la parella. La majoria de contractes tenen una clàusula de cancel·lació, però si a tots dos membres ja els va bé, poden renovar el contracte o simplement ignorar la clàusula.

Per què és important?

Una de les coses que fan que la relació de D/s es deteriori o no es consolidi és la diferència en les esperances que els dos membres tenen sobre la relació. Coses com "Jo no sabia que ell volia que fes això" o "No em va dir mai que això no li agradava" es poden evitar. Firmar un contracte proporciona un marc per poder viure la relació i poder desenrotllar la confiança, que és tan essencial en qualsevol relació. Plasmar-ho tot en un paper pot evitar moltes desil·lusions i frustracions posteriors.

El procés de negociació del contracte pot ser molt beneficiós. Obre les portes de la comunicació, tots dos exploren i verbalitzen les seves esperances i límits i arriben a un acord sobre la redacció del document. Això és crític; no pot ser un document unilateral. No és quelcom que la persona Dominant redacta en solitari, amb l’esperança que el submís el firmarà sense comentaris.

Els contractes s’han de revisar periòdicament. Això té dos objectius: per una banda, reforça el llaç del contracte i té en compte els canvis, a mesura que va creixent la relació. Els límits d’ahir no poden aplicar-se per sempre.

Existeixen contractes "tipus". En opinió meva, només han de servir com a punt de partida. El contracte ha de ser personal, dels dos membres de la parella; ha de reflectir la seva forma d’entendre les coses, les seves esperances, desitjos, limitacions, i cap contracte "tipus" no s’adaptarà exactament a les necessitats específiques d’una determinada parella.

Aquest és un exemple de contracte a partir del qual podeu començar a desenrotllar el vostre propi contracte:


Perquè consti, que amb data ....... d ............................. de.........., a ..........

JO ....................

Proposo contracte de submissió a ...............

I ofereixo al meu submís en prova de la meva intenció ............................................, com a "marca" que li serà imposada per Mi així que signem el present contracte, i que tindrà per objecte ser reconegut com a objecte de la Meva possessió.

Així mateix li ofereixo el nom de .............., perquè d’ara endavant sigui conegut per ell.

jo .................

m’ofereixo lliurement i voluntària lliurant-me a la meva MESTRESSA per a un període de temps de .............................................. perquè exerceixi el seu poder i domini sobre mi, de la forma i manera que s’especifica en aquest contracte o se’n desprèn.

Així mateix, a partir d’aquest moment assumeixo el compromís d’adreçar-me a ......... com a MESTRESSA o com em sigui indicat per Ella.

--------------------------------------------------------------------------------


Per la signatura d’aquest contracte s’acorda que el submís cedeix tots els drets sobre la seva persona i que la METRESSA pren entera possessió del submís com a propietat, reclamant per a Ella el cos, el cor i la ment del submís i comprometent-se a ser la seva protectora, mestra i amant.

................... en endavant i indistintament la MESTRESSA, i ........... en endavant i indistintament el submís


MANIFESTEN:

1.- Que ambdues parts es comprometen a respectar tot allò que s’estableix en aquest contracte, i a discutir degudament entre tots dos qualsevol dubte d’interpretació de les clàusules que sorgeixi.

2.- Així mateix, qualsevol canvi en allò que s’estableix en aquest contracte haurà de realitzar-se de mutu acord, i donarà lloc a un annex al contracte on s’establiran els canvis produïts.

3.- Qualsevol desviació, interpretació personal o incompliment d’aquest contracte, portarà automàticament a la seva cancel·lació, sense que hi hagi lloc a compensacions de cap mena per cap de les parts.

4.- Tots dos manifesten, que el S/seu concepte de la Dominació/submissió és coincident, que els S/seus límits són similars i que entenen que el dolor no és el centre de la relació que volen establir.

5.- Establim, així mateix, el compromís mutu de guardar la màxima discreció sobre les N/nostres relacions, de no immiscir-nos en les N/nostres vides privades respectives més enllà d’allò que acordem, i de respectar escrupolosament els horaris i/o dates convinguts per a les Sessions, tant si són virtuals com reals.

........................................

......................................

Deures del submís:

.........................................

.........................................


Rituals:

............................................

...........................................


Drets del submís:

......................................

......................................

Normes per a la MESTRESSA:

.....................................

....................................

Relació amb tercers:

.....................................

....................................

Premis i càstigs:

Els premis demostren al submís que la MESTRESSA se sent complaguda amb ell, són prova tangible del Seu AMOR i atenció després d’una acció correcta. Els premis indiquen a l’esclau que la seva MESTRSSA pensa en ell i en el seu benestar, reforcen el seu bon comportament

...................................

..................................

Càstigs

Sempre hi ha d’haver un motiu per imposar un càstig.

El càstig no té perquè implicar dolor. Els lligaments que limiten la mobilitat, la humiliació, paraules ofensives, fins i tot una mirada, poden ser considerats càstigs.

Els privilegis poden deixar de ser-ho, no permetre al submís que segui en una cadira, obligar-lo a fer alguna cosa que li resulti incòmoda o desagradable pot ser també una forma de càstig.

Els càstigs han d’anar sempre acompanyats d’un premi, així que el submís es corregeix.

Mai no s’han d’infligir càstigs quan l’estat d’ànim de la MESTRESSA o del submís està fora de la normalitat.

El càstig ha d’anar sempre seguit de tendresa i afecte, ja que el càstig ja ha estat penat i ha de ser oblidat.

La MESTRESSA es compromet a no utilitzar com a càstig allò que tots dos han acordat com a límit i que figura com a annex a aquest contracte.

.....................................

.....................................

Paraula de seguretat

L’esclau ha de tenir una paraula de seguretat, alguna cosa que pugui dir per detenir la sessió i que entenguin tots dos que significa un prou rotund.

Aquesta paraula ha d’aturar la sessió immediatament, i permetre tant al submís com a la MESTRESSA discutir quin és el problema i corregir una situació dolorosa o perillosa fora de la sessió.

La paraula que tots dos reconeixen com a paraula de seguretat és la següent: ...................

Altres acords:

....................................

....................................


He llegit i comprès aquest Contracte de Submissió. Estic d’acord a lliurar-me completament a la meva MESTRESSA, accepto qualsevol reclamació sobre el meu cos, cor, esperit i ment. Comprenc que seré dominat, ensinistrat i castigat com a submís i prometo complir tots els desitjos de la meva MESTRESSA i servir-la posant-hi el millor de les meves habilitats. També comprenc que puc rescindir aquest Contracte de Submissió en qualsevol moment.


Signatura del submís

He llegit i comprès aquest Contracte de Submissió. Estic d’acord a acceptar aquest submís com a objecte de la Meva propietat i a tenir-ne cura tan bé com sàpiga. Vetllaré per la seva seguretat i benestar i el dominaré, ensinistraré i castigaré com a submís. Comprenc la responsabilitat implícita en aquest compromís i hi estic d’acord. Res no danyarà el Meu submís mentre Em pertanyi. També comprenc que puc rescindir aquest Contracte de Submissió en qualsevol moment.

Signatura de la MESTRESSA

(Traducció i adaptació a la relació Mestressa/submís del text escrit per adnil titulat Contratos i publicat al web Un rincón del Paraíso.)

Podeu també consultar el contracte pactat fa poc entre Domina Amanda i la seva esclava lilaNegra{Amanda}. És modèlic.

Més endavant publicarem altres models de contracte.